Šta su Eko HUBovi?

Eko HUBovi su organizacije civilnog društva iskusne u oblasti zaštite okoliša/životne sredine koje koordiniraju mrežom organizacija civilnog društva i drugih zainteresovanih strana uključenih u procese zaštite okoliša na određenom području. Cilj je stvoriti lokalne mreže partnera koje će raditi na zaštiti okoliša kroz uvezivanje i podršku mladim i školama, organizovanje događaja i inicijativa,pružanje podrške kompanijama koje žele djelovati društveno odgovorno, posebno kada je u pitanju zaštita okoliša, te saradnju sa drugim organizacijama civilnog društva i medijima.

Mreže predvođene Eko HUBovima djeluju na području najmanje tri opštine, a njihov rad temelji se na direktnim kontaktima sa građanima i građankama, organizacijama civilnog društva, medijima,lokalnim vlastima, kompanijama i školama u svom krugu djelovanja. Posebno je bitan odnos sa lokalnim vlastima koje će Eko HUBovi nastojati informisati o rezultatima okolišnih aktivnosti sa njihovog područja te izazvati njihov interes i dobiti podršku u pitanjima zaštite okoliša.

Izabrani Eko HUBovi dobijat će podršku CPCD-a kroz različite edukacije i logističku pomoć.

Ukupno 10 okolišnih organizacija u BiH, koje imaju relevatno iskustvo u ovoj oblasti, bit će izabrane za Eko HUBove te će imati zadatak da formiraju mreže partnera i saradnika na svom području. EkoHUBovi će biti izabrani na osnovu Javnog poziva, u kojem se nalaze i svi detalji vezani za same grantove.